Go to account settings

Algemene voorwaarden

1 TOEPASSING

 

1.1 Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Colletti en de uitvoering daarvan zijn uitsluitend
deze voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij deze schriftelijk door Colletti zijn aanvaard.
1.2 Onder ‘wederpartij’ wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die met Colletti een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsopvolgers. 

2 AANBIEDINGEN

 

2.1 Alle door Colletti gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 Eventuele bij een aanbieding gevoegde samples, testmaterialen, begrotingen, plannen of andere bescheiden blijven te allen tijde eigendom van Colletti en moeten op eerste verzoek franco worden geretourneerd. Zonder schriftelijke toestemming van Colletti mogen deze bescheiden niet worden vermenigvuldigd of aan derden ter inzage of gebruik gegeven worden.
2.3 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht Colletti niet tot acceptatie van een order. Afwijzing van een aanvraag wordt door Colletti zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.
2.4 Colletti houdt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren of onder rembours te leveren, alsmede om het productassortiment te wijzigen nadat aanbiedingen zijn gedaan. 

3 OVEREENKOMST

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Colletti eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van een opdracht, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen tegelijk met de bevestiging schriftelijk protesteert.
3.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Colletti slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen drie werkdagen na factuurdatum.
3.4 Colletti is niet gehouden een overeenkomst aan te gaan indien zij reden heeft om aan te nemen dat de wederpartij onvoldoende kredietwaardig is om haar betalingsverplichtingen na te komen.
3.5 Colletti is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij afdoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen.
3.6 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is, is Colletti bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan de wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
3.7 De wederpartij is gehouden Colletti tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen die voor correcte uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.

4 PRIJZEN

4.1 Tenzij anders vermeld zijn in offertes en aanbiedingen opgenomen prijzen:
4.1.1 gebaseerd op levering ex works (af magazijn van Colletti), dat wil zeggen dat transportkosten separaat in rekening worden gebracht, tenzij op de offerte anders is vermeld.
4.1.2 exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,
4.1.3 exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, en verzekering,
4.1.4 vermeld in euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
4.2 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Colletti gerechtigd om de orderprijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften te verhogen, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten zijn vermeld.

5 ANNULERING

5.1 Annulering van een overeenkomst door de wederpartij is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van Colletti, in welk geval 10% van de orderprijs inclusief BTW als annuleringskosten in rekening worden gebracht. In geval van annulering zonder toestemming maakt Colletti naar keuze aanspraak op algehele nakoming dan wel volledige vergoeding van schade, waaronder gederfde winst.

6 LEVERING

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het adres van de wederpartij.
6.2 Afhalen van producten aan het adres van Colletti is alleen mogelijk na voorafgaande afspraak.
Alsdan reeds gemaakte transportkosten worden doorbelast.
6.3 Als tijdstip van levering geldt het moment waarop Colletti de wederpartij heeft bericht dat het
gekochte voor transport gereed staat. 
6.4 De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren.
6.5 Bij aflevering geconstateerde tekortkomingen en/of beschadigingen aan het geleverde en/of de
verpakking dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of vervoersdocumenten te (laten) aantekenen, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt het geleverde compleet en onbeschadigd te hebben ontvangen en reclames niet meer in behandeling worden genomen.
6.6 Bij maatvaste producten wordt zoveel mogelijk overeenkomstig de specificaties geleverd.
Maatverschillen als gevolg van krimpen of rekken van de te gebruiken materialen en/of vallende binnen de in de branche gebruikelijke productiemarges kunnen geen reden voor afkeuring zijn.
6.7 Colletti is gerechtigd om in gedeelten te leveren en deelleveranties afzonderlijk te factureren.
6.8 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt opgave van levertijd altijd bij benadering en
onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Aan een opgegeven levertijd kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6.9 Geleverde zaken die na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen worden geacht in opdracht van en voor rekening en risico van de wederpartij te zijn opgeslagen.

7 VERPAKKING, TRANSPORT EN RISICO

7.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij is verstrekt, door Colletti als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders is
overeengekomen, neemt Colletti bv alle risico van verpakking en transport op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
7.2 Specifieke instructies van de wederpartij inzake transport en verzending worden slechts uitgevoerd
indien de wederpartij schriftelijk verklaard heeft de daaraan verbonden meerkosten te zullen dragen.
7.3 Voor duurzame verpakkingsmaterialen kan Colletti een vergoeding in rekening brengen, die als statiegeld op de factuur wordt vermeld. Na retourzending van de onbeschadigde verpakking zal deze
vergoeding worden verrekend of gecrediteerd.
7.4 Indien en voor zover Colletti als vervoerder optreedt zijn op het transport van toepassing de Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 15 november 1995 door de Fenex, de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek (Fenex Condities). In voorkomend geval maken de Fenex Condities onlosmakelijk deel uit van deze voorwaarden.
7.5 Bij export van producten door of in opdracht van de wederpartij zijn de relevante exportbepalingen van toepassing. De wederpartij vrijwaart Colletti voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan de wederpartij toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

8 OVERMACHT

8.1 Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door de andere partij naar redelijkheid en billijkheid niet meer kan worden verlangd.
8.2 De partij die meent in overmacht te komen te verkeren dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
8.3 Indien naar het oordeel van Colletti de overmachtsituatie tijdelijk van aard is, heeft zij het recht de
uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
8.4 Indien naar het oordeel van Colletti de overmachtsituatie van blijvende aard, dan zullen partijen
naar redelijkheid een regeling treffen leidenden tot ontbinding van de overeenkomst en beperking van
daaraan verbonden gevolgen.
8.5 Colletti is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die in het kader van de uitvoering van
de betreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is
gebleken.

9 INTELLECTUELE EIGENDOM

9.1 De auteursrechten op alle tekeningen, mallen, litho’s, ontwerpen, schetsen, modellen, en dergelijke,
door of in opdracht van Colletti bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, blijven eigendom van Colletti, evenals het recht op vervreemding daarvan.
9.2 De wederpartij garandeert dat door wederpartij aan Colletti verstrekte gegevens, tekeningen, foto’s, ontwerpen, modellen en dergelijke, niet auteursrechtelijk beschermd zijn en vrijwaart Colletti voor alle gevolgen van gebruik daarvan in strijd met wettelijke voorschriften en/of rechten van derden.

10 AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Colletti sluit iedere aansprakelijkheid uit, behoudens voor zover haar aansprakelijkheid en verplichting tot vergoeding van schade dwingend uit de wet volgt.
10.2 In het bijzonder is Colletti niet gehouden tot vergoeding van schade, direct of indirect, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, alsmede van bedrijfs- en vervolgschade van welke aard dan ook, gederfde winst, schade wegens verlies of vermissing van gegevens (bestanden) en gemiste besparingen.
10.3 Aansprakelijkheid van Colletti is in elk geval beperkt tot het totale bedrag van de betreffende order.
10.4 In geen geval is Colletti aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik
van het geleverde, of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft
aangeschaft.

11 RECLAMES

11.1 Reclames worden door Colletti slechts in behandeling genomen indien zij haar binnen 14 dagen na
de betreffende levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.
11.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
11.3 Na het verstrijken van de in lid 1. en 2. genoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde en de factuur te hebben geaccepteerd en goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen.
11.4 Gegrond bevinding van een klacht verplicht Colletti uitsluitend tot het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie.
11.5 Retournering van het geleverde wordt door Colletti slechts geaccepteerd na voorafgaande
schriftelijke toestemming, in de originele verpakking, en onder door Colletti te bepalen voorwaarden.

12 GARANTIE

12.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent Colletti garantie op geleverde producten indien en voor zover dat in de overeenkomst is vermeld. Deze garantie beperkt zich tot fabricagefouten.
12.2 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het product, of indien daar wijzigingen of reparaties aan
worden verricht.
12.3 Indien Colletti ter voldoening aan haar garantieverplichting materialen of onderdelen vervangt, dan worden de vervangen onderdelen eigendom van Colletti
12.4 Zolang de wederpartij niet geheel haar uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt is Colletti niet gehouden tot nakoming van haar garantieverplichtingen.

13 EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 Geleverde zaken blijven eigendom van Colletti tot het moment waarop alle krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald.
13.2 Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Colletti gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Annulering en terugname laten onverlet het recht van Colletti op vergoeding van verlies of schade. In deze gevallen zal elke vordering op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.
13.3 Geleverde zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.
13.4 Tot zekerheid voor correcte betaling van alle vorderingen van Colletti op de wederpartij, uit welken hoofde dan ook, verkrijgt Colletti enkel door het ontstaan van de vordering een bezitloos pandrecht op alle zaken waarin het geleverde is verwerkt of waarvan het geleverde deel is gaan uitmaken. De door de wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie gelden als onderhandse akte bedoeld in de wet.

 

14 BETALING

14.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, dan wel middels automatische incasso, storting of overmaking op een door Colletti daartoe aangewezen bank-of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum.
14.2 De op bank/giroafschriften van Colletti aangegeven valutadag is bepalend en wordt als
betalingsdag aangemerkt.
14.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van rente en gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de openstaande facturen in volgorde van ouderdom.
14.4 Ingeval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
c. enige wettelijke of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf heeft Colletti zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is het recht om hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig op grond van de overeenkomst verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van schade, kosten, en rente.

 

15 RENTE EN KOSTEN

15.1 Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per
(gedeelte van een) maand over het nog openstaande bedrag.
15.2 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een
gerechtelijke procedure gemaakt, ook voor zover die het liquidatietarief te boven gaan.
15.3 De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de wederpartij met
inbegrip van voornoemde rente verschuldigde bedrag.

 

16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
16.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf, en haar uitleg of uitvoering, zowel
van feitelijke als juridische aard, waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de naar Nederlands recht bevoegde Nederlandse rechter, of, naar keuze van Colletti, de bevoegde rechter van haar vestigingsplaats.


schrijf je in voor de nieuwsbrief

Jouw winkelwagen — 0

You cart is currently empty

Inloggen